fbpx
& Group 10 Created with Sketch. Group 13 Created with Sketch. Group 11 Created with Sketch. Group 8 Created with Sketch.
Fill 33 Copy Created with Sketch. Klaar om
te boeken?

I/ TOEPASSINGSGEBIED

 1. Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten van u als (potentiële)gast en A-STAY en haar gelieerde ondernemingen (waaronder A-STAY Pelikaanstraat NV) in het kader van de diensten aangeboden en geleverd door A-STAY en haar gelieerde ondernemingen. Ten behoeve van deze Algemene Voorwaarden, een “gelieerde onderneming” is een bedrijf, bedrijf, partnerschap of andere entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat van A-STAY of waarin A-STAY een aanzienlijk aandeelhouderschap of belang heeft dat het mogelijk maakt om het beleid van een gelieerde onderneming te beïnvloeden. De gast (u) en A-STAY (en haar gelieerde ondernemingen) worden gezamenlijk aangeduid als de partijen en individueel als een partij.
 2. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle aspecten van reservering en na reservering.
 3. (Potentiële)gasten erkennen deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd die beschikbaar zijn voor beoordeling op de Website en die ook ter acceptatie zullen worden voorgelegd voordat ze een reservering maken. In ieder geval is de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden de versie die van kracht is op het moment dat de reservering wordt gemaakt en aangevuld.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen gemaakt via de Website of enig ander middel dat later wordt ontwikkeld en in het geval van een walk-in wanneer een gast zich zonder voorafgaande reservering aanbiedt in het hotel.

II/ RESERVERINGEN

 1. Potentiële gasten kunnen de diensten selecteren die op de Website worden weergegeven zoals aangeboden door A-STAY en haar gelieerde ondernemingen of diensten selecteren die worden gepresenteerd op de incheckdisplays van de hotels van A-STAY en haar gelieerde ondernemingen.
 2. Potentiële gasten bevestigen dat ze op de hoogte zijn van de aard, het doel en de reserveringsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op de Website en de nodige en/of aanvullende informatie hebben verkregen die nodig is om de reservering te maken met volledige kennis van zaken.
 3. Op de Website kunnen aspirant-gasten, als individu en voor hun eigen persoonlijke behoeften, maximaal tien (10) kamers per reservering reserveren. Reserveringen boven de tien (10) kamers worden beschouwd als “groepsboeking” en worden afgehandeld in overeenstemming met het interne beleid van A-STAY inzake groepsreserveringen.
 4. De reservering wordt geacht te zijn geaccepteerd door de gast aan het einde van het reserveringsproces.

Reserveringsproces

A-STAY en haar gelieerde ondernemingen behouden zich niettemin het recht voor om verstrekte of de door gasten verstrekte informatie te verifiëren.

 1. Reserveringen door klanten worden gemaakt met behulp van het reserveringswebformulier dat online beschikbaar is op de Website of met behulp van de incheckdisplays die voor dit doel beschikbaar zijn in de hospitality centers.
 2. Een reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst door A-STAY van een naar behoren ingevuld reserveringswebformulier, wanneer een online vooruitbetaling wordt gedaan met een creditcard of wanneer de reservering wordt bevestigd door een “reserveringsbevestigingsnummer” dat naar klanten wordt verzonden.
 3. Voorafgaand aan een reservering dient U de vereiste informatie op het reserveringswebformulier in te vullen.
 4. Gasten getuigen van de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Meer in het bijzonder bevestigen gasten die een reservering maken dat ze meerderjarig zijn om juridisch bindende contracten aan te gaan.
 5. Het reserveringsproces omvat de volgende hoofdstappen:
 • Stap 1: Het vinden van een hospitality center en het selecteren van geschikte accommodatie.
 • Stap 2: Het controleren van de reserveringsgegevens, de totale prijs en het aanbrengen van de nodige wijzigingen in de selectie (accommodatie, tarief, eventuele aanvullende diensten), alleen in het geval van online reserveringen.
 • Stap 3: Het invullen van uw gegevens als gast.
 • Stap 4: Het invoeren van creditcardgegevens in geval van garantieverzoek of vooruitbetaling.
 • Stap 5: Het herzien en accepteren van deze Algemene Voorwaarden
 • Stap 6: Gast bevestigt reservering.

Bevestiging van reservering

 1. De Website stuurt onmiddellijk een bevestiging van de reservering die door de gast is gemaakt door een e-mail naar de gast te sturen naar het e-mailadres dat door de gast is opgegeven.
 2. Na de reservering vat de per e-mail verzonden ontvangstbevestiging van de reservering het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de datum van reservering en informatie met betrekking tot de after-sales service samen, inclusief een geschikt contactadres. Gasten ontvangen ook een kopie van de Algemene Voorwaarden zoals geaccepteerd door hen, evenals een kopie van het geaccepteerde Privacybeleid.

 

Annulering of wijziging door gasten

 1. Reserveringen kunnen niet worden geannuleerd of gewijzigd tenzij anders bepaald of tenzij A-STAY of een van haar gelieerde ondernemingen naar eigen goeddunken specifiek overeenkomen om een reservering te annuleren of te wijzigen of anderszins een gast de mogelijkheid te bieden om dit te doen. Wijzigingen in reserveringen kunnen rechtstreeks worden aangebracht bij het gekozen A-STAY affiliate hospitality center, waarvan de contactgegevens worden verstrekt bij de reserveringsbevestiging die per e-mail wordt verzonden.
 2. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen op geen enkele manier worden gewijzigd en/of geannuleerd en bedragen die vooraf zijn betaald als aanbetaling of gegarandeerd door een creditcard kunnen niet worden terugbetaald.
 3. Als annuleringen zijn toegestaan, kunnen reserveringen rechtstreeks op de Website worden geannuleerd.
 4. Indien het verblijf vroegtijdig door de gast wordt beëindigd, dient u de volledige overeengekomen prijs te betalen. In het geval van een reservering met vooruitbetaling of gegarandeerd door een creditcard, vindt er geen restitutie plaats.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dienen gasten hun kamer te verlaten voor 11 uur lokale tijd op de laatste dag van de reservering. Bij gebreke hiervan wordt een extra dag in rekening gebracht.
 6. Reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval worden overgedragen aan een derde partij, gratis, tegen een kostprijs of voor commerciële doeleinden, tenzij A-STAY of haar gelieerde onderneming akkoord gaat met een dergelijke overdracht.

III / UW VERBLIJF IN A-STAY

 1. Zoals vereist door de lokale toepasselijke wetgeving, kunnen gasten bij aankomst in het door hen gekozen horecacentrum worden gevraagd om een politieregistratiekaart in te vullen. Voor dit doel wordt u gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken, zodat een controle kan worden uitgevoerd om te beslissen of ze de registratiekaart moeten invullen of niet. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van A-STAY.
 2. Sommige horecacentra kunnen bepaalde huisdieren accepteren, op voorwaarde dat ze aan de lijn of in een kooi in de openbare ruimtes van het horecacentrum worden gehouden. Controleer vooraf of huisdieren zijn toegestaan. In de regel zijn huisdieren toegestaan, maar er geldt een toeslag.
 3. Gasten gaan ermee akkoord en verbinden zich ertoe hun accommodatie op verantwoorde wijze te gebruiken. Daarom kan elk gedrag dat in strijd is met geaccepteerde gedragsnormen en openbare orde ertoe leiden dat het beheer van het hospitality center gasten verplicht om te vertrekken zonder compensatie en/of terugbetaling als er al een betaling is gedaan. Als er geen betaling is gedaan, worden de dagen dat ze al verbleven in rekening gebracht voordat ze moeten vertrekken.
 4. Er is WiFi beschikbaar, zodat u verbinding kunt maken met internet. Gasten verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat computermiddelen die hen door de horecacentra ter beschikking worden gesteld, op geen enkele manier worden gebruikt voor illegale activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, reproductie, weergave, verstrekking of communicatie aan het publiek van werken of materiaal dat wordt beschermd door het auteursrecht of enig gerelateerd recht, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, muziekwerken, audiovisuele werken, software of videogames, zonder toestemming van de auteursrechthebbende wanneer deze toestemming vereist is. Klanten zijn ook verplicht om zich te houden aan het beveiligingsbeleid van de internetprovider van het hotel en aan de regels voor het gebruik van beveiligingsmiddelen die tot doel hebben het illegale gebruik van computerbronnen te voorkomen en zich te onthouden van elke handeling die de effectiviteit van deze bronnen zou kunnen ondermijnen.

IV / AANSPRAKELIJKHEID VAN A-STAY EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN

 1. De foto’s die op de Website worden weergegeven, zijn slechts indicatief. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat foto’s, grafische afbeeldingen en tekst die worden gebruikt om horecacentra te illustreren, een zo nauwkeurig mogelijke indruk geven van de aangeboden accommodatie, kunnen er variaties optreden.
 2. A-STAY noch haar gelieerde ondernemingen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of ontoereikende uitvoering van reserveringen in geval van overmacht, onvoorspelbare of onoverkomelijke acties of nalatigheid door derden, of acties van gasten, in het bijzonder de niet-beschikbaarheid van het internetnetwerk (Wifi), onvermogen om toegang te krijgen tot de Website, externe inbraak of malware zoals computervirussen.
 3. Hyperlinks kunnen linken naar websites van derden die geen enkele vorm van goedkeuring inhouden van een product of dienst die beschikbaar is via deze websites van derden. A-STAY noch haar gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden of de diensten of producten die erop worden aangeboden.
 4. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ineffectief, onvolledig of frauduleus is om welke reden dan ook die aan de gast kan worden toegeschreven, zal resulteren in annulering van de reservering of bestelling op eigen kosten van de gast en zonder afbreuk te doen aan civiele of strafrechtelijke stappen die tegen deze gast kunnen worden ingesteld.
 5. Voor zover toegestaan door de dwingende toepasselijke lokale consumentenwetgeving, zal de maximale aansprakelijkheid van een van beide partijen voor schade in totaal niet hoger zijn dan de totale waarde van de gastvrijheidsdiensten die door de gast moeten worden betaald. In geen geval zal een van beide partijen verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens de andere partij met betrekking tot enig onderwerp dat onder deze Algemene Voorwaarden valt onder enig contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere theorie. De bovenstaande beperkingen zullen echter niet werken om de betalingsverplichtingen van de gast te beperken en zullen niet van toepassing zijn in het geval van opzettelijke fout of schending, persoonlijk letsel of overlijden toe te schrijven aan de andere partij of schade aan onroerend goed.

 

V / KLACHTEN VAN GASTEN

 1. Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de horecadiensten dienen binnen acht (8) dagen na de datum van vertrek uit het hospitality center schriftelijk te worden gemeld, hetzij rechtstreeks aan het hospitality center zelf, hetzij aan de klantenservice van A-STAY die als volgt kan worden gecontacteerd: reservations@a-stay.com
 2. A-STAY hospitality centers worden geëxploiteerd door gelieerde bedrijven die juridisch verschillende entiteiten zijn en daarom als enige verantwoordelijk zijn voor mogelijke schade aan klanten. Bijgevolg moeten klanten in geval van een rechtszaak uitsluitend omgaan met de affiliate die horecacentrum in kwestie exploiteert.

VI / PRIJZEN

 1. Prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven.
 2. De getoonde prijzen zijn per accommodatie en kunnen ook afhankelijk zijn van het aantal personen en de geselecteerde data.
 3. Prijzen zijn bevestigd inclusief alle belastingen in de commerciële valuta van het hospitality center en zijn alleen geldig voor de periode vermeld op de Website.
 4. Als de betaling wordt gedaan in een andere valuta dan de valuta die op de reservering is bevestigd, is de gast aansprakelijk voor de wisselkosten.
 5. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale valuta van uw hospitality center, tenzij specifiek anders aangegeven.
 6. Tenzij anders vermeld op de Website, zijn aanvullende diensten niet inbegrepen in de prijs.
 7. Toeristenbelasting, indien van toepassing, moet rechtstreeks aan het hospitality center worden betaald met de mogelijke uitzondering van online vooruitbetalingen waar dit bedrag kan worden inbegrepen.
 8. Prijzen zijn inclusief BTW die van toepassing is op de dag van reservering en elke wijziging van het toepasselijke BTW-tarief wordt automatisch weergegeven in de prijzen die worden weergegeven op de factuurdatum.
 9. Tarieven kunnen worden verhoogd met verschillende belastingen afhankelijk van steden / landen. Klanten verbinden zich ertoe de verschillende belastingen te betalen. Elke wijziging of invoering van belastingen, heffingen of heffingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten, zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen die worden weergegeven op de datum van facturering.
 10. Omrekening in vreemde valuta wordt gegeven als een indicatie en is niet-contractueel. Alleen de valuta die bij de reservering is bevestigd, is gegarandeerd (als deze valuta verschilt van de valuta die wordt gebruikt in het horecacentrum, blijven eventuele wisselkosten de verantwoordelijkheid van de gast).

VII / BETALING

 1. Gasten bieden een garantie voor de reservering door gebruik te maken van een creditcard (Visa, MasterCard, American Express) die vereist is voor het inchecken volgens het geselecteerde hospitality center, waarbij direct in het daarvoor bestemde gebied (beveiligde toegang door SSL-codering) het kaartnummer zonder spaties wordt aangegeven, de vervaldatum (de gebruikte kaart moet geldig zijn op het moment van het verblijf) en de beveiligingscode van de kaart in de relevante velden (beveiligde invoer door SSL-codering).
 2. Betaling wordt gedebiteerd in het hospitality center van keuze tijdens het verblijf, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven wanneer de betaling wordt gedaan op het moment van reservering (online vooruitbetaling op bepaalde tarieven). Deze vooruitbetaling dient als borg. In het geval van een tarief dat niet online is vooruitbetaald, kan het hospitality center de klant bij aankomst vragen om een aanbetaling of een machtiging om de creditcard te debiteren, om de betaling van de bedragen die overeenkomen met de te leveren diensten te garanderen. Betaling bij het uitchecken kan worden uitgevoerd met een creditcard (Visa, MasterCard, American Express) of een bankpas. Bij niet tijdig betalen van een factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor administratieve kosten van 10% verschuldigd, met een minimum van € 125. Bovendien worden de conventionele achterstallige intresten van 10% toegepast vanaf de initiële vervaldatum van de factuur tot de ontvangst van het volledige factuurbedrag.
 3. In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd – gast komt niet aan) wanneer een reservering is gegarandeerd met een creditcard, vindt er geen restitutie plaats van vooruitbetaalde boekingen, ongeacht de duur van de vooruitbetaalde boeking
 4. A-STAY heeft gekozen voor Pitco/Stripe payment services (payment service provider) om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de gast wordt geverifieerd door Pitco/Stripe. Betaalkaarten kunnen om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen of geblokkeerde kaart, bereikte kredietlimiet, invoerfout, enz.
 5. Op het moment van vooruitbetaling of garantie met een creditcard, omvat het bedrag dat voor de reservering wordt gedebiteerd de prijs van de accommodatie, belastingen met betrekking tot de accommodatie en eventuele andere aanvullende diensten die door de gast zijn geselecteerd (indien beschikbaar).
 6. Alle facturen/facturen worden elektronisch gegenereerd. Het originele bestand is gecertificeerd en wordt per e-mail beschikbaar gesteld aan gasten.
 7. In geval van correcties van facturen die door de klant worden gevraagd nadat de factuur is uitgereikt, om redenen die niet door het hotel zijn veroorzaakt, zullen administratiekosten van minimaal 35 € in rekening worden gebracht.

VIII/ ARCHIVERING VAN FACTUREN & CONTRACTEN

 1. A-STAY en haar gelieerde ondernemingen zullen ervoor zorgen dat contractuele documenten worden gearchiveerd, vanaf het moment van het sluiten van het contract en gedurende een periode van tien (10) jaar na het vertrek van een gast in overeenstemming met het Privacybeleid.
 2. Contractuele documenten worden digitaal gearchiveerd.

IX / PRIVACY & BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Wanneer een potentiële gast de Website gebruikt, in het bijzonder bij het maken van een reservering, verwerken A-STAY en haar gelieerde ondernemingen persoonsgegevens zoals beschreven in het “Privacybeleid”.
 2. De manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt, wordt uiteengezet in het Privacybeleid.

X/ OVEREENKOMST INZAKE BEWIJSMATERIAAL

 1. Het invoeren van de nodige financiële informatie zoals creditcardnummers, samen met de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het reserveringswebformulier vormen een elektronische handtekening die in waarde gelijkwaardig is aan een fysieke handtekening op papier tussen de partijen.
 2. De geautomatiseerde gegevens die worden bewaard in de IT-systemen van A-STAY en haar gelieerde ondernemingen zullen worden bewaard onder redelijke beveiligingsniveaus en zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.
 3. Gasten worden hierbij geïnformeerd dat hun IP-adres kan worden opgehaald en verzameld wanneer een reservering wordt gemaakt.

XI/ OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de macht van de partijen van onvoorspelbare en onoverkomelijke aard die de gast of het horecacentrum belet om alle of een deel van de verplichtingen uit het contract na te komen. Dergelijke evenementen omvatten:

 1. oorlog (al dan niet verklaard), gewapend conflict of de ernstige dreiging daarvan (inclusief maar niet beperkt tot vijandige aanval, blokkade, militair embargo), vijandelijkheden, invasie, daad van een buitenlandse vijand, uitgebreide militaire mobilisatie;
 2. burgeroorlog, oproeropstand en revolutie, militaire of toegeëigende macht, opstand, burgerlijke commotie of wanorde, maffiageweld, daad van burgerlijke ongehoorzaamheid;
 3. daad van terrorisme, sabotage of piraterij;
 4. wettige of onwettige handeling van autoriteit, naleving van een wet of overheidsbevel, regel, regelgeving of aanwijzing, beperking van de avondklok, onteigening, verplichte verwerving, inbeslagname van werken, vordering, nationalisatie;
 5. overmacht, pest, epidemie, natuurramp zoals maar niet beperkt tot hevige storm, cycloon, tyfoon, orkaan, tornado, sneeuwstorm, aardbeving, vulkanische activiteit, aardverschuiving, vloedgolf, tsunami, overstroming, schade of vernietiging door bliksem, droogte;
 6. explosie, brand, vernietiging van machines, apparatuur, fabrieken en van welke aard dan ook, langdurige uitval van transport, elektronische telecommunicatienetwerken of elektrische stroom;
 7. algemene arbeidsverstoring zoals maar niet beperkt tot boycot, staking en lock-out, go-slow, bezetting van fabrieken en gebouwen.

A-STAY is niet aansprakelijk jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de overmacht voor A-STAY de uitvoering van haar verplichtingen opschort.

XII/ BESLECHTING VAN GESCHILLEN

 1. In het geval van een geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid, dienen gasten eerst contact op te nemen met de klantenservice van A-STAY of haar gelieerde onderneming die het hospitality center exploiteert om te proberen het geschil in der minne op te lossen.
 2. Er is een Europees platform voor online geschillenbeslechting (ODR) dat gasten mogelijk kunnen gebruiken om geschillen op te lossen. Gasten hebben toegang tot dit platform via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Bij gebrek aan een minnelijke schikking kunnen gasten een vordering instellen bij de territoriaal bevoegde rechtbanken van het land waar de specifieke A-Stay-partner is gevestigd waar de gast van plan was te verblijven of effectief verbleef.

XIII/ TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het interne recht van België, zonder rekening te houden met conflicten van rechtsbeginselen, maar onverminderd dwingende beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land van verblijf van de consument.

XIV/ VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 1. Deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het reserveringswebformulier beschrijven gezamenlijk de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en, behalve zoals specifiek hierin bepaald, vervangen en voegen alle eerdere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, discussies en afspraken tussen de partijen samen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en geen van de partijen is gebonden aan enige voorwaarden, aansporingen of verklaringen anders dan zoals uitdrukkelijk hierin bepaald.
 2. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde of voorwaarde die door een gast wordt gecommuniceerd, kan worden opgenomen in deze Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid.

XV / WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval zal de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden online beschikbaar worden gesteld en automatisch van toepassing zijn op alle gasten met onmiddellijke ingang, behoudens reserveringen gemaakt vóór de datum waarop deze algemene voorwaarden online werden gepubliceerd, waarop de eerder aanvaarde versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing blijft.